Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Legalisatie van documenten

Legalisatie van documenten

Apostille

België en Brazilië zijn partij bij de Conventie van Den Haag betreffende de afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten (https://assets.hcch.net/upload/text12_nl.pdf).

Dit betekent dat, om geldig te zijn in België, Braziliaanse openbare akten (bv. akten van burgerlijke stand, notariële akten, vonnissen, diploma’s, getuigschriften, verklaringen afgelegd voor een openbaar notaris “cartório”, …) niet meer moeten gelegaliseerd worden door het Braziliaanse Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen (“Itamaraty”) en door een Belgische diplomatieke post in Brazilië. Het volstaat dat deze Braziliaanse akten voorzien worden van de Apostille door een Braziliaans “cartório” (openbaar notaris), dat daartoe gemachtigd is door de “Conselho Nacional de Justiça” (zie lijst van de aangewezen “cartórios”: https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila...). Indien het originele document vertaald werd in één van de Belgische nationale talen (Nederlands, Frans of Duits) door een beëdigde vertaler in Brazilië, zal de vertaling ook moeten geapostilleerd worden door een bevoegde “cartório”. Zodra de Braziliaanse documenten geapostilleerd zijn door een bevoegde “cartório” binnen een termijn van maximum 6 maanden, kunnen deze zonder meer voorgelegd worden aan de Belgische autoriteiten.

En vice versa, dienen Belgische openbare akten, die voorgelegd moeten worden aan de Braziliaanse administratie, voorzien te zijn van de Apostille door de bevoegde Belgische overheid in België. Voor meer informatie kan u volgende link raadplegen: https://diplomatie.belgium.be/nl/legalisatie-van-documenten

 

Uitzonderingen

Sommige Braziliaanse documenten, die dienen voorgelegd te worden aan de Belgische autoriteiten in het raam van de aanvraag van een visum (enkel bij het Consulaat-Generaal in São Paulo) of een verblijfs- of arbeidsvergunning (bij een gemeentebestuur in België) kunnen voor echt verklaard worden door één van de Belgische diplomatieke posten in Brazilië (Ambassade van België te Brasília of Consulaat-Generaal in Rio de Janeiro of São Paulo).

1. Geneeskundig getuigschrift

De Ambassade en de Consulaten-Generaal van België in Brazilië kunnen de geneeskundige getuigschriften voor echt verklaren, die afgegeven zijn door de dokters erkend door deze Belgische diplomatieke posten. De lijst van erkende geneesheren vindt u onder volgende link: http://brazil.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/erkende-dokters-brazilie. Certificaten die zijn ingevuld door een arts die niet door het consulaat is erkend, moeten worden gelegaliseerd door een cartório, die een beëdigde vertaling in het Portugees kan eisen.

De erkende dokters dienen gebruik te maken van de formulieren voor geneeskundige getuigschriften, vastgesteld door de Belgische wet, beschikbaar op volgende websites:
Het medisch attest in het Nederlands
of  “Le certificat médical” in het Frans

Het geneeskundig getuigschrift afgegeven door een erkende dokter moet niet geapostilleerd  worden. Gelieve het originele getuigschrift voor te leggen of per post te verzenden naar de Ambassade van  België te Brasília of het Consulaat-Generaal in Rio de Janeiro of São Paulo, die het gratis voor echt zal verklaren.
  
2. Uittreksel uit het strafregister (“certidão de bons antecedentes criminais” of  “bewijs van goed gedrag en zeden”)

Gelieve een aanvraag in te dienen bij uw Braziliaanse gemeente (“prefeitura”) van verblijf:

1 (één) getuigschrift van de politie van de deelstaat
+
1 (één) getuigschrift van de federale politie 

In de Staat São Paulo, bijvoorbeeld, wordt het bewijs van goed gedrag en zeden afgegeven via internet:

Federale politie: https://servicos.dpf.gov.br/sinic-certidao/emitirCertidao.html

Civiele politie: http://www2.ssp.sp.gov.br/ATESTADO/Atestado02.cfm

Gelieve deze 2 (twee) getuigschriften, met vermelding van een datum van uitgifte van minder dan 3 maanden, voor te leggen aan de Belgische Ambassade te Brasília of het Consulaat-Generaal te Rio de Janeiro of São Paulo. De getuigschriften moeten niet geapostilleerd noch vertaald worden. De Ambassade of het Consulaat-Generaal zal ze gratis voor echt verklaren.

3. Bijzondere gevallen

  1. “Verbintenis tot tenlasteneming” voor de aanvraag van een studentenvisum (bijlage 32)

De aanvragers van een visum voor studies erkend hoger onderwijs (http://brazil.diplomatie.belgium.be/nl/visum-d-voor-universitaire-student-bachelor-master-phd-onderzoeker) , van wie de reis-, verblijfs- en studiekosten in België persoonlijk gefinancierd worden door een garant woonachtig in Brazilië, moeten een “verbintenis tot tenlastenneming” voegen bij hun  visumaanvraag. Deze borgsteller dient het volgende formulier “verbintenis tot tenlastenneming” bijlage 32 in te vullen, maar niet te tekenen:(https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/
Pages/De_verbintenis_tot_tenlasteneming_Student.aspx
)

De garant dient zich vervolgens persoonlijk aan te melden bij het Consulaat-Generaal van België in São Paulo tijdens de openingsuren voor visumaanvragen (van maandag tot vrijdag 9u tot 12u) met de ingevulde “verbintenis tot tenlastenneming”, de bewijsstukken betreffende zijn solvabiliteit (zie vorige link: naargelang het geval: laatste belastingaangifte, laatste drie loonfiches, …) en zijn identiteitsbewijs. Na de controle van de solvabiliteit van de garant, zal deze verzocht worden om zijn handtekening, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven formule “Gelezen en goedgekeurd” op de verbintenis tot tenlastenneming aan te brengen in het bijzijn van een beambte van het Consulaat-Generaal, die de handtekening zal legaliseren. Deze legalisatie moet betaald worden.

  1. Privé documenten

     Gelieve de Ambassade of het dichtstbij zijnde Consulaat-Generaal van België te contacteren.

OPMERKINGEN: Volgende documenten zullen nooit voor echt verklaard worden door de Ambassade, noch door de Consulaten-Generaal van België in Brazilië.

  • Kopieën van identiteitsbewijzen of reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, enz.)
     
  • Documenten uitgereikt door de Belgische autoriteiten in België. Gelieve volgende website te raadplegen: https://diplomatie.belgium.be/nl/legalisatie-van-documenten. Zoals vermeld op deze website moeten Belgische documenten die voorgelegd dienen te worden aan de Braziliaanse autoriteiten voorzien worden van de Apostille in België.