Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Visum voor België Financiële middelen van de student

Financiële middelen van de student

De website van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is de referentiewebsite in België voor de volledige visummaterie https://dofi.ibz.be/nl.

Studenten die ingeschreven zijn bij of toegelaten worden door een universiteit of hogeschool die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap van België om er als student lessen te volgen (Bachelor, Master of doctoraat) of voor een voorbereidend jaar, moeten een visum D aanvragen.

Om hun solvabiliteit te bewijzen, kunnen studenten op een van de volgende manieren aantonen dat zij over voldoende middelen beschikken:

 1. Student met een beurs: 2 kopieën van bewijs van ontvangst van de beurs, ondertekend door de instelling die verantwoordelijk is voor de betaling ervan. De maandelijkse waarde van de beurs moet gelijk zijn aan minimaal 789 €, plus reiskosten, studiemateriaal, inschrijvingskosten en ziektekostenverzekering.

Studenten die een beurs van een Belgische of Europese organisatie ontvangen, hoeven het aanvullende tarief of het plaatselijke consulaire tarief niet te betalen.

 1. 2 kopieën van het attest van de erkende universiteit/hoge onderwijsinstelling waaruit blijkt dat een geldbedrag is gestort op een geblokkeerde rekening voor de student en dat voor de duur van de studie maandelijks minimaal 789 euro voor de student wordt gereserveerd.
 1. Een ingevulde maar niet-ondertekende "bijlage 32" Ondersteuningsverbintenis. Het formulier kan niet worden gewijzigd en de instructies voor het invullen ervan moeten correct worden gevolgd.

 

De garant moet een natuurlijk persoon zijn met een netto maandinkomen van ten minste 2758 € (1969 € + 789 € voor de student):

 • een persoon met de Belgische nationaliteit;
 • een burger van de Europese Unie met een verblijfsrecht van 3 maanden of meer in België of de Europese Unie;
 • een onderdaan van een ander land dan de Europese Unie met een onbeperkt verblijfsrecht in België of de Europese Unie;
 • een persoon die geen onderdaan van de Europese Unie is, maar wel familie van de student (tot en met de derde graad).

Indien de garant in Brazilië woont, moet hij/zij zich persoonlijk op afspraak naar het consulaat van São Paulo begeven, met een identiteitsbewijs, om deze bijlage 32 naar behoren ingevuld te ondertekenen in aanwezigheid van een ambtenaar. In sommige gevallen kan de ondertekening ook plaatsvinden op het consulaat in Rio de Janeiro of op de ambassade in Brasilia met de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van het Belgische consulaat in São Paulo. De Bijlage 32 moet bij het consulaat worden geapostilleerd, tegen betaling van een vergoeding die hier kan worden geraadpleegd.

De Bijlage 32 moet samen met de volgende documenten worden ingediend:

 • Belastingaangifte van het laatste fiscale jaar (“Declaração de imposto de renda” met inbegrip van de “Recibo de entrega”), met een beëdigde vertaling in het Frans, Nederlands, Duits of Engels;
 • Bewijs van verwantschap tussen de garant en de student (met een beëdigde vertaling in het Frans, Nederlands, Duits of Engels en een apostille van de originele documenten en de vertaling) OF van de Belgische nationaliteit van de garant;
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de garant.

Indien de garant een werknemer of ambtenaar is:

 • Salarisafrekeningen van de laatste drie maanden voor ondertekening, met een beëdigde vertaling in het Frans, Nederlands, Duits of Engels;
 • Een arbeidsovereenkomst of een attest van de werkgever van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd/contract voor ten minste nog eens 12 maanden, met een beëdigde vertaling in het Frans, Nederlands, Duits of Engels.

Als de garant zelfstandige is:

 • Bewijs van inschrijving van de onderneming en betaling van de sociale bijdragen door het “contrato social” van de onderneming, met een beëdigde vertaling in het Frans, Nederlands, Duits of Engels;
 • Bewijs dat de zelfstandige persoonlijk (en niet op naam van de vennootschap) voldoende inkomsten ontvangt. Dit bewijs kan worden geleverd in het document “Declaração de imposto de renda”.

Zo nodig kan het consulaat aanvullende documenten vragen om de solvabiliteit van de garant te bewijzen.

Het originele document van de bijlage 32 moet bij het visumaanvraagdossier worden gevoegd.

Indien de garant niet in Brazilië woont, gelieve contact op te nemen met het gemeentebestuur van de woonplaats in België of met het Belgische consulaat dat verantwoordelijk is voor de woonplaats in het buitenland.